materiały dodatkowe:
   DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH PDF
Materiał archiwalny
 

Cel szkolenia:

Szkolenie służy przedstawieniu praktycznych problemów związanych z gospodarowaniem środkami ze źródeł zagranicznych w świetle dyscypliny finansów publicznych. Tematyka szkolenia przewiduje udzielenie odpowiedzi na m.in. następujące pytania: kiedy nieprawidłowości
w gospodarowaniu środkami UE mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Kiedy beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy Prawa zamówień publicznych? Jakie sankcje grożą za nieprawidłowe gospodarowanie środkami zagranicznymi? Kto ma obowiązek zawiadamiać o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych? W jaki sposób mogą być egzekwowane nieprawidłowo wykorzystane środki z UE?

Metoda szkolenia:

Szkolenie ma charakter interaktywny i oparte jest przede wszystkim na dyskusji przypadków
z praktyki, w tym z orzecznictwa. W ramach szkolenia przewiduje się przeprowadzenie ćwiczeń
na dokumentach i kazusach. Najtrudniejsze kwestie zostaną przedstawione w formie czytelnego wykładu. Metodyka szkolenia uwzględnia pełną możliwość zadawania pytań do prowadzącego.

Materiały szkoleniowe:

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączona publikacja wykładowcy pt.: „Zamówienia publiczne do 14 tys. euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność.”
autor: dr Ewaryst Kowalczyk; Wydawnictwo Orlina; Wydanie: 2009; liczba stron: 273
Opis:
Publikacja służy odpowiedzi na newralgiczne pytania: jak unikać błędów w wydatkowaniu środków publicznych do 14 tys. euro? Jak dokonać wyboru wykonawcy? Kiedy udzielenie zamówienia publicznego do 14 tys. euro może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Jak dokumentować dokonanie zakupu?
W kolejnych rozdziałach książki omówiono zagadnienia organizacji i udzielania zamówień publicznych do 14 tys. euro, kontroli zamówień oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do 14 tys. euro. Cennym elementem publikacji są liczne wzory dokumentów, w tym regulaminów zamówień publicznych do 14 tys. euro oraz przykłady orzecznictwa.
Książka stanowi czytelny wykład ważkich problemów prawnych przeprowadzony w oparciu o doświadczenie autora zebrane podczas licznych spotkań z pracownikami administracji publicznej
w ramach szkoleń i świadczenia usług doradczych.

Ramowy program szkolenia:

I Zasady poprawnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w nowelizacji ustawy o
  finansach publicznych
1.    Formy i sposoby przekazywania środków na finansowanie zadań
2.    Zasady przekazywania dotacji rozwojowych.
3.    Płatności zaliczkowe
II Dyscyplina finansów publicznych w zakresie środków UE
1.    Prawidłowe przyznanie i przekazanie środków zagranicznych
a.   Wyłonienie projektu – znaczenie prawne
b. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z procedurami
c.  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie z procedurami
d.   Znaczenie pojęcia „procedury” w art. 13 pkt. 1 udfp.
e.   Osoby odpowiedzialne za przyznawanie i przekazywanie środków  
f.   Rozstrzyganie sporów dot. przyznania dotacji – droga cywilna a droga administracyjna
2.    Zasady prawidłowego wykorzystania i rozliczenia dotacji rozwojowych
a.    Jak oceniać wykorzystane środków niezgodnie z przeznaczeniem?
b.    Kiedy można stwierdzić wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem?
c.    Procedury
d.    Czy doszło do wykorzystania środków z naruszeniem procedur?
e.    Na czym może polegać nienależne pobranie środków?
f.    Pobranie środków w nadmiernej wysokości.
3. Stosowanie właściwych procedur przy wykorzystywaniu środków z UE
a. Kiedy należy stosować PZP do wydatkowania środków UE?
-    Zasady ustalania zakresu obowiązku stosowania ustawy PZP przez beneficjenta
-    Klauzule w umowach o dofinansowanie
-    Zasady interpretacji wymogu stosowania PZP zawartego w umowie o dofinansowanie
b. Organizacja udzielania zamówień publicznych, czyli jakich reguł musi przestrzegać beneficjent dokonując zamówień?
c. Udzielanie zamówień ze środków UE bez stosowanie ustawy PZP
-    Kiedy beneficjent może być zwolniony ze stosowania ustawy PZP
-    Zasada konkurencyjności a PZP
4.    Kto jest odpowiedzialny za gospodarowanie środkami UE w jednostce?
a.    Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki
b.    Zasady powierzania innym pracownikom obowiązków za zakresu gospodarowania środkami
    z UE
III Dodatkowe sankcje z tytułu nieprawidłowości w wykorzystaniu środków zagranicznych a dyscyplina    
    finansów publicznych – podobieństwa i odmienności
1.    Zasady zwrotu środków przez beneficjenta
a.    Wielkość i sposób dokonania zwrotu środków
b.    Praktyczne problemy związane z naliczaniem odsetek
c.    Jak odpowiednio stosować przepisy dotyczące dotacji z budżetu państwa?
2.    Wykluczenie prawa otrzymania środków- zasady stosowania sankcji
a.    Prawne konsekwencje wykluczenie prawa otrzymywania środków. Ochrona prawna beneficjentów.
b.    Wyłączenie stosowania wykluczenia w stosunku do wybranych podmiotów – uzasadnienie
c.    Zasady egzekucji środków zagranicznych.
d.    Tryb administracyjny egzekucji środków UE – praktyczne problemy
IV Gospodarowanie środkami z UE w świetle orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających.

Wykładowca:
dr Ewaryst KOWALCZYK – prawnik, doktor nauk prawnych. Wykładowca tematyki Prawo działalności charytatywnej oraz Partnerstwo publiczno – prywatne w UAM. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców
z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych
z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym
i popularyzatorskim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejsce szkolenia:  
•    Kazimierz Dolny. Gościć Państwa będziemy w „Folwarku Walencja”. Dokładny adres miejsca zakwaterowania podany zostanie w imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.
Rejestracja słuchaczy:
•    9 września (środa), w godz. 13.00 – 14.00. Zajęcia będą się odbywały w środę, czwartek
i piątek. Harmonogram spotkania zostanie przesłany  w potwierdzeniu.
Koszt uczestnictwa:  1.380,00zł  
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, całodzienne wyżywienie, program integracyjny, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie.
Dopłata do pokoju 1-osobowego (za cały pobyt) –  220,00zł.

 
data aktualizacji 15-07-2009
 
 
  • Szkolenia
  • Zapytania
1 1 1
1
W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 22 851 03 04. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.
1
1 1 1
1 1 1
1
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytan ofertowych. Zadaj pytanie dotycz?ce organizowanych przez nas szkolen, konferencji.
Zapytanie trafi bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wype3nienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wys3ania wiadomości.
Odpowiemy na ka?de pytanie.
przej? do formularza
1
1 1 1